Changzhou New Huida Machinery Co., Ltd.

Changzhou New Huida Machinery Co., Ltd.

Home > Changzhou New Huida Machinery Co., Ltd.
Contact Info
China Head office:
                    ·  Address: No. 105 Majiaxiang, Yuzhuang Village, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
                    ·  Manager Chen: +86-13626571572
                    ·  Manager Li: +86-13738350919
                    ·  Email: huidapm@126.com
                    ·  Web: www.chinahuida.com


Leave Message
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.